barcelona arquitectos

barcelonarquitectos

barcelona arquitectes certificats arquitecte arquitecte interiorista reformes integrals construcció i projectes informes arquitecte informes arquitectònics treballs d'arquitecte

Experiència de Barcelona Arquitectes:

Avantprojectes, Projecte Bàsic, Projecte d'execució, Direccions d'obra d'arquitectura en general. Estudis de seguretat i salut.

Experiència en diversos programes i usos: habitatge col · lectiu, habitatge unifamiliar, pisos, edificis docents, universitaris, oficines, locals comercials, piscines, instal · lacions esportives, aparcaments... Edificis i instal · lacions hoteleres. Habitatges prefabricades.

Projectes de rehabilitació, amb i sense canvis d'ús, amb i sense afectació d'estructures originals, reformes, reparacions, intervencions en cobertes i façanes. Experiència en intervencions en edificis antics i / o protegits.

Projectes i direccions d' interiorisme, decoració, ambientació, mobiliari domèstic, per a ús privat, comercial o industrial. Jardineria i paisatgisme.

Intervencions complementàries: Informes, Certificats, dictàmens, mesuraments, Legalitzacions, Llicències d'obres, Visat d'idoneïtat Tècnica, consultes i interpretacions urbanístiques, certificats i cèdules d'habitabilitat de segona ocupació o nova planta , reparcel · lacions, informes pericials ...

Treballs multidisciplinars: llicències ambientals, llicències d'obertura, projectes i legalitzacions elèctrics, de climatització, calefacció, comunicacions, control de qualitat, direcció d'execució, projectes d'enderrocs i demolicions ...

Els nostres clients: Propietaris i promotors privats. Col · laboracions amb altres despatxos d'arquitectura, urbanisme i enginyeria. Local Partners. Experiència en licitacions i concursos nacionals i internacionals. Promotors professionals: Project Management . Auditories. Institucions públiques. Comerços, empreses i indústries. Botigues, show-rooms, oficines i despatxos. Comunitats de propietaris.

barcelona arquietecto